01.

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิทยาศาตร์ อยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

02.

การให้บริการ

เรามีบริการด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การอบรมและบริการวิชาการ การทดลองทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

03.

โครงการต่าง ๆ

เรามีโครงการให้บริการวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับผู้สนใจ

04.

การประกันคุณภาพ

เรามีระบบประกันคุณภาพเพื่อการรับรองคุณภาพการดำเนินงานในวงรอบการประเมินปีการศึกษาต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติล่าสุด

Biofuels 80%
Water 86%
Solar 78%
Wind 78%

ข้อเสนอนะ